ACCESS ALL AREAS

Dear Sir: Wherein I seek alternate means of identification

2 July 2008 by Mike Gogulski
Posted in diary, police | 11 Comments »

I’m sending out some letters today…

02.07.2008

Michael Jude Gogulski
Mikovíniho 15
831 02 Bratislava

Oddelenie cudzineckej polície PZ Bratislava
Hrobákova 44
852 42 Bratislava

Dobrý deň,

moje meno je Michael Jude Gogulski. Momentálne mám povolený prechodný pobyt na území Slovenskej republiky č. XXXXXXX a v priebehu niekoľkých mesiacov sa chcem z osobných dôvodov zriecť môjho amerického občianstva a stanem sa tak osobou bez štátnej príslušnosti.

Chcel by som sa pri tejto príležitosti informovať aké alternatívne dokumenty by som mohol používať pri overovaní svojej totožnosti pri komunikácií s cudzineckou políciou.

Po odovzdaní môjho amerického cestovného pasu budem mať k dispozícií nasledovné dokumenty:
– Vodičský preukaz štátu Florida
– Originál rodného listu vydaného v štáte Arizona
– Fotokópiu bývalého cestovného pasu
– Fotokópiu povolenia na prechodný pobyt na Slovensku (originál priložený k americkému cestovnému pasu)

Prosím informujte ma, či bude niektorý z uvedených dokumentov postačujúci, alebo mi dajte vedieť akým spôsobom zriadime identifikáciu mojej osoby.

Chcel by som sa tiež opýtať, či je Vaše oddelenie príslušným orgánom u ktorého budem môcť žiadať o vydanie cestovných aj osobných dokladov podľa článkov 27 a 28 Dohovoru 206/2001 o právnom postavení osôb bez štátnej príslušnosti.

S pozdravom

Michael Jude Gogulski

02.07.2008

Michael Jude Gogulski
Mikovíniho 15
831 02 Bratislava

Aliens’ Police Section, Bratislava
Hrobákova 44
852 42 Bratislava

Dear Sir,

My name is Michael Jude Gogulski. I currently hold a permit for temporary stay in the territory of the Slovak Republic numbered XXXXXXX. In the course of the next few months I shall seek for personal reasons to renounce my American citizenship and thus become a stateless person.

I would like to be informed of what other documents I might use to verify my identity in communications with the Aliens’ Police Section.

After surrendering my American passport I will have the following documents available:
– Florida driver’s license
– Original birth certificate issued in the state of Arizona
– Photocopy of my former passport
– Photocopy of my temporary Slovak residence permit (original attached to the American passport)

Please inform me whether any of the aforementioned documents will be sufficient, or let me know in what manner we shall provide for the identification of my person.

I would also like to ask whether your office is the appropriate body to which I can apply for issuance of travel and identity documents according to Articles 27 and 28 of Convention 206/2001 on the legal status of stateless persons.

Best regards,

Michael Jude Gogulski

Similar letters (minus the final paragraph) are going to the post office, my bank, mobile phone operator and internet service provider. I’ll post the results as they come in.

Related Blogs

 • Related Blogs on bank
 1. 11 Responses to “Dear Sir: Wherein I seek alternate means of identification”

 2. By Aaron Kinney on 2 July 2008

  You are truly hardcore. I wish you the best of luck!

 3. By Francois Tremblay on 2 July 2008

  What is the goal here?

 4. By lemuel on 3 July 2008

  Good luck!

 5. By Mike Gogulski on 3 July 2008

  To Francois:

  The goal is to establish means by which I can prove my identity to companies that I do business with during a period when I will have no official documentation of my identity.

  Those that provide no alternate means I will handle using a power of attorney designating a friend as agent for my business with those firms.

 6. By Mike Gogulski on 3 July 2008

  Ah, I should also add that the recipient of the letter above is the Slovak government agency charged with issuing visas and residency permits. I have a temporary residency which will need to be renewed by November.

 7. By Martin on 3 July 2008

  Yeah, good luck and much, much patience.

 8. By Francois Tremblay on 3 July 2008

  And what is the ultimate goal of such action?

 9. By Mike Gogulski on 3 July 2008

  Francois: I believe that’s explained on my “About” page. Also there’s some more in an article that was published about me at http://www.themelononline.com/2008/06/miles-and-miles-from-orlando.html

 10. By luaay on 11 December 2011

  I love you man!

 1. 2 Trackback(s)

 2. 3 July 2008: Educating for anarchism | nostate.com
 3. 29 July 2008: The state and others respond | nostate.com

    comments rss Comments RSS

Sorry, comments for this entry are closed at this time.

 • Categories

 • Archives

 • Core Dogma